Utylizacja akt - ZP/1/2018

Gorzów Wlkp. dnia 04.01.2018r.


Sprawa Nr ZP/1/2018

ZAPROSZENIE


do złożenia oferty cenowej
do zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 1.000 €, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 €- wyłączone od stosowania ustawy, na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. ).

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
ul. Chopina 52 bl. 10
66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie
tel.:095/7256855, faks: 095/7256450
Adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa utylizacji ok. 30 ton akt sądowych, zapewniającą klasę utajnienia wg normy DIN 66399- zniszczenie materiałów bez możliwości odtworzenia. Proces utylizacji musi odbywać się w obecności pracownika archiwum sądowego. Odbiór akt z miejsca Zamawiającego i transport do miejsca utylizacji organizuje Wykonawca i ponosi tego koszty. Przed procesem utylizacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać ważenia niszczonych akt. Wykonanie usługi potwierdza sporządzony protokół i wystawiona faktura.

3. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 16.01.2018r.

4. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1.
Uwaga! przed złożeniem oferty wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w celu wlaściwego oszacowania ilości utylizowanego materiału.

5. Kryterium wyboru

Najniższa cena – 100 %.

6. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej.

Ofertę (formularz ofertowy) należy przesłać e-mailem w terminie do 08.01.2018 r. do godz.900 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 107.

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Kierownik Oddziału Gospodarczego: Violetta Bienias, tel. 95 / 7 256 855
faks: 95/7 256 450 lub e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

8. Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Kierownik Oddziału Gospodarczego
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Violetta Bienias

Rejestr zmian dla: Utylizacja akt - ZP/1/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
dodano protokół z podpisania umowy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
dodanie załączników
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia